Bakanlıklar Eliyle Sanatçıların Mağduriyeti

Sanatçılar Odasının itirazlarına rağmen, sanatçıların mağduriyeti devam ediyor.

Bakanlıklar Eliyle Sanatçıların Mağduriyeti
23 Aralık 2020 - 00:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 - 09:40
Türkiye'de sahne sanatlarında tek ihtisas meslek odası olan İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI sanatçıları tacir olmaya zorlayan 30619 sayılı genelge de Ticaret Odası Üyeleri Profesyonel sayılırken, ihtisas mesek, Sanaatçılar odası üyeleri amatör sayılıyordu, bu durumun düzletilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına resmi yazı yazılır.


8 Aralık 2018 CUMARTESİ            Resmî Gazete   Sayı : 30619
YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK
YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden özel tiyatroların projelerine yapılacak nakdi yardıma ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakan Yardımcısı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısını,
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,
d) Komisyon: Değerlendirme Komisyonunu,
e) Özel tiyatro: Hobi amaçlı etkinlikler dışında tiyatro faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini,
f) Proje: Özel tiyatrolar tarafından sahnelenecek tiyatro oyununu,
g) Sanat sezonu: Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki dönemi,
ğ) Yardım: Bakanlıkça özel tiyatrolara yapılacak nakdî yardımı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Başvuru Belgeleri
Başvuru
MADDE 5 – (1) Başvurular, her yıl 15 Temmuz günü başlar; 15 Ağustos günü sona erer.
(2) Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda yapılır.
(3) Özel tiyatrolar, her sanat sezonu için sadece bir proje ile başvuru yapabilirler.
(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılanlar, profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.

(5) 6102 sayılı göre tacir sayılmayan tüzel kişiler veya vergi mükellefi olan gerçek kişiler ya da kuruluş amacı kültür, sanat ya da tiyatro faaliyeti olan dernekler veya vakıflar amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.
(6) Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişiler, geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.
(7) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk veya gençlik oyunu projesi ile başvuru yapılabilir.
(8) Bakanlık, gerekli hallerde başvuru belgelerini resmî kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaya yetkilidir.
(9) Başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belgeler beş yıldan az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe elektronik ortamda muhafaza edilir.
(10) Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçekleştirene kadar yeni bir başvuruda bulunamazlar.
Başvuru belgeleri
MADDE 6 – (1) Başvurular; profesyonel tiyatrolar, amatör tiyatrolar ve geleneksel tiyatrolar kategorilerinden birinde ve bütün bilgi ve belgeler tam olarak yapılır. Eksik belge ile yapılan başvurular incelenmeksizin iade edilir.
(2) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Başvuru yapan tüzel kişiliğin unvanı, vergi numarası, tebligat adresi, tüzel kişilik adına başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, telefon-faks-gsm-e posta ve benzeri iletişim bilgileri.
b) Başvurulan projenin adı, yazarı, çevirmeni, türü, yönetmeni, oyuncu sayısı, geçtiği dönem ve mekân bilgileri, yer alan ana karakterler, konusu, tahmini maliyet dökümü, proje metni, projede yer alacakların listesi, proje için talep edilen miktar bilgileri ve başvuru sahibinin son üç yılda ödemiş olduğu vergi ve sigorta prim tutarları ile varsa kendisine ait salona ilişkin bilgiler.
c) Başvuru yapılan proje üzerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan mali haklar varsa, hakkın kullanımına ilişkin hak sahibi ya da mali hakları takip yetkisini verdiği meslek birliğinden izin aldığına ilişkin belge ya da proje üzerinde aynı Kanundan doğan hak yoksa özel tiyatronun bu durumu beyan eden dilekçesi.
ç) Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınmış başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu (meşgale), işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) belgeleri.
d) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış, vergi borçlarının bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir belge.
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin çalışanlarına ilişkin sigorta prim borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir belge.
f) Başvuran kişinin başvuru sahibi özel tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün bir örneği.
g) Başvuru sahibi özel tiyatronun, başvurudan önceki son sanat sezonunda sergilediği oyun veya oyunların adı, yazarı, yönetmeni, sergilendiği yerler ve izleyici sayısı.
ğ) Çocuk ve gençlik oyunu projeleri için projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından diploma numarası belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni.
(3) Amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a), (b), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü gereklidir.
(4) Geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a) bendinde, proje metni hariç olmak üzere (b), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü gereklidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri
Değerlendirme komisyonu
MADDE 7 – (1) Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belirlenecek bir temsilci ile tiyatro alanında tanınmış kişiler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) Değerlendirme Komisyonu, her yıl Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır, hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağına bütçe imkânlarını da gözeterek gerekçesi ile birlikte karar verir.
(3) Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, tiyatro alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Değerlendirme Komisyonuna yazılı veya sözlü görüş sunabilirler.
(4) Değerlendirme Komisyonu kararı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
Değerlendirme ölçütleri
MADDE 8 – (1) Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini aşağıdaki ölçütleri birlikte göz önünde bulundurarak değerlendirir:
a) Başvuru sahibi özel tiyatronun varsa daha önce aldığı yardımları Yönetmelik ve Bakanlık ile yaptığı protokole uygun kullanıp kullanmadığı ve yardım aldığı projeleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği.
b) Başvurulan projenin tiyatro sanatına sağlayacağı katkı.
c) Başvuru sahibi özel tiyatro tarafından gerçekleştirilen oyunların sanat seviyesi ve sahnelenmesindeki başarı düzeyi.
ç) Projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması.
d) Tiyatro edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması amacıyla başvurulan projenin yeni bir proje olması, daha önce başvuru sahibi veya diğer özel tiyatrolar tarafından sahnelenip sahnelenmediği.
e) Başvuru sahibi özel tiyatronun bir önceki sanat sezonunda sahnelediği oyunlar ile özellikle birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin performansı.
(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından her sanat sezonunda ek ölçütler belirlenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapılabilecek Yardım Miktarı ve Teminat, Yardımların Duyurulması,
Protokol, Yardımın Gönderilme Şekli
Yapılabilecek yardım miktarı ve teminat
MADDE 9 – (1) Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin %50’sine kadar yardım yapılabilir. Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 80.000 TL, amatör tiyatrolar için yıllık 18.000 TL ve geleneksel tiyatrolar için yıllık 15.000 TL’yi geçemez. Söz konusu yardım tutarları, her yıl Ocak ayında bir önceki yılın yıllık Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranında güncellenir.
(2) Başvuru sahibinin bu desteği alabilmesi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak göstermesi ve/veya muteber bir şahsı müteselsil kefil olarak göstermesi gereklidir.
Yardımların duyurulması
MADDE 10 – (1) Değerlendirme Komisyonu kararının Bakan tarafından onaylanmasından sonra yardım alan ve alamayan özel tiyatrolara, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda bilgi verilir, ayrıca başvuru sahiplerine yazılı tebligat yapılmaz.
Protokol
MADDE 11 – (1) Projesine yardım almaya hak kazanan özel tiyatrolar ile Bakanlık arasında aşağıdaki hususları içeren bir protokol imzalanır:
a) Taraflar.
b) Teminatın türü ve/veya müteselsil kefil.
c) Yardımın hangi sanat sezonunda ve hangi projede kullanılacağı.
ç) Yükümlülükler.
d) Protokolde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler.
e) Gerekli diğer hususlar.
Yardımın gönderilme şekli
MADDE 12 – (1) Yardım, protokolün imzalanmasını müteakip özel tiyatronun banka hesabına yatırılır. Yardım üzerinden gerekli vergi, resim ve harç Bakanlıkça kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yardımın Kullanılması, Denetlenmesi, Özel Tiyatroların Yükümlülükleri,
Yardımın İadesi ve Geri Alınması
Yardımın kullanılması ve denetlenmesi
MADDE 13 – (1) Yardım, sadece Komisyon tarafından uygun görülen projede kullanılacak olup, belirtilen proje dışında farklı bir projede veya başka amaçla kullanılamaz.
(2) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.
Özel tiyatroların yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Özel tiyatrolar;
a) Profesyonel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 20 kez, amatör ve geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez sergilemekle ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekânın yetkilisinden alınacak tutanaklar ile belgelendirmekle,
b) Yardım alınan projeye ilişkin afiş, broşür gibi her türlü basılı malzemede ve yazılı veya görsel medyada yer alacak gazete ilanları gibi her türlü reklam ve tanıtım materyallerinde diğer sponsorların isim ve logolarından önce ve rahatlıkla okunur biçimde "Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla" ibaresine yer vermekle,
c) Alınan yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin harcama belgelerini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmakla ve bu vesikaları il kültür ve turizm müdürlüklerine vermekle,
ç) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen tutanakların asılları ile (b) bendinde belirtilen basılı malzeme ve materyallerin birer örneklerini ve projenin sahnelenmesi esnasında çekilmiş projenin tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fotoğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital bellekleri ve (c) bendinde belirtilen harcama belgelerini her yıl sanat sezonu bitiminde 1 Temmuz tarihinden en geç 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne iletmekle,
yükümlüdür.
(2) Yardım aldıkları projeyi sağlık, vefat, doğal afet ve benzeri mücbir sebeplerden ötürü ilgili sanat sezonunda gerçekleştiremeyen özel tiyatrolar, projelerini bir sonraki sanat sezonunda gerçekleştirmeyi talep edebilir. Bu özel tiyatrolar taleplerini, projenin gerçekleştirilememe nedenini ispat eden belgelerle birlikte sunacakları bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, bu talebi Değerlendirme Komisyonuna sunar ve özel tiyatronun talebi Komisyon tarafından karara bağlanır. Erteleme talebi, yalnızca bir sanat sezonu ile sınırlıdır. Erteleme talebinde bulunan özel tiyatrolar yeni başvuru yapamazlar.
(3) Yardım aldıkları projenin sadece adını değiştirmek isteyen özel tiyatrolar, bu hususa ilişkin taleplerini bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, özel tiyatronun talebini Bakan onayına sunar; sonucunu özel tiyatroya ve ilgili il kültür ve turizm müdürlüğüne bildirir.
Yardımın iadesi ve geri alınması
MADDE 15 – (1) Herhangi bir nedenle aldığı yardımı iade etmek isteyen özel tiyatro, Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvuru yaparak yardımı, yardımın yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Bakanlığa iade edebilir. Yardımı iade eden özel tiyatronun, iade işlemleri ve geri ödemelerin tamamlanmasına kadar ve tamamlanmasından sonraki ilk sanat sezonuna yönelik başvuruları kabul edilmez.
(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler ve materyaller, il kültür ve turizm müdürlüklerince görevlendirilecek en az üç personel tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda her özel tiyatro için ayrı ayrı olmak kaydıyla Ek-1’de yer alan rapor hazırlanarak inceleyen personel tarafından imza altına alınır ve bu raporlar en geç 1 Ağustos tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir. Özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler, il kültür ve turizm müdürlüklerince beş yıl süreyle muhafaza edilir. İl kültür ve turizm müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilen raporlarda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği ya da eksik yerine getirdiği, yardımı amacına uygun olarak harcamadığı, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belge ve materyalleri sunmadığı ya da eksik yahut süresi dışında sunduğu tespit edilmiş olan özel tiyatrolardan, kendilerine verilen yardım yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. Yardımın geri alınması için hakkında yasal takip başlatılan özel tiyatrolar, bu Yönetmelik kapsamında yapılan yardımlardan ilgili sanat sezonunu takip eden beş sanat sezonu boyunca yararlandırılmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan başvurular bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bakanlık genelge de değişikliğe gider amatörleri genelgeden çıkarır Ticaret Odası yerine Tacir olma şartını koyar.

5 Mayıs 2020 SALI            Resmî Gazete   Sayı : 31118
YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Özel tiyatro: Tiyatro alanında faaliyet gösteren, 13/1/2011 tarihli ve 6102 Türk Ticaret Kanununa göre tacir ayılan ve Bakanlıkça oluşturulan sistemde kayıtlı olan özel hukuk tüzel kişileri ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişileri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Başvurular, her yıl 1 Temmuz günü başlar; 31 Temmuz günü sona erer.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “,amatör tiyatrolar” ibaresi, üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasındaki “ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvurular için başvuru sahibinin sigortalı çalıştırdığı personel sayısı.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “amatör tiyatrolar için yıllık 18.000 TL” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “%50’sine” ibaresi “%70’ine” olarak, “80.000 TL” ibaresi “150.000 TL” olarak ve “15.000 TL” ibaresi “30.000 TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “amatör ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlıkça 2020 yılında tüm dünyada yaşanan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüsü (covid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla; Bakanlıktan almış olduğu yardıma ilişkin yükümlülüklerini 2019-2020 sanat sezonunda yerine getirmesi gerekli özel tiyatroların bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yardım alınan projenin asgari sergilenme sayıları ile bu hususu kanıtlayan belgeleri, (ç) bendinde belirtildiği şekilde il kültür ve turizm müdürlüklerine sunacakları belgeler arasında talep edilmez. Bu özel tiyatroların her biri için (ç) bendinde belirtilen video kaydı sunulmak kaydıyla pandemi ilanının yapıldığı 11 Mart 2020 tarihine kadar projeyi sergiledikleri sayı asgari sayı olarak kabul edilir.”
“Sisteme kayıt
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2020 yılında 2020-2021 sanat sezonu için profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapan özel tiyatrolar Bakanlıkça oluşturulan sisteme kaydedilmiş sayılır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
 
31118 Genelge de tacir olma şartı getirilince İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Yönetim kurulu başkanı Terlan KAYA kanunlardaki çelişkilerin giderilmesi yönünde resmi bir yazı yazdı,


ancak Kültür ve Turizm bakanlığında red kararı geldi.


Ticaret Odası üyeleri esnaf sicili olumadığından hazine destekli halk bankası kredilerinden faydalanamazken, meslek odası üyeleride tacir sayılmadıllarından Kültür ve Turizm bakanlığı proje desteklerinden faydalanamıyor.

Kanunlardaki çelişki neden görmezden gelindi.
 5362/MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
             a) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan,, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,


Tacir
TTK 6102/11/-1
TTK 6102/12-1
A) Ticari işletme
1. Bütünlük ilkesi
MADDE 11– (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.
(2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.
(3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

B) Tacir
I – Gerçek kişiler
1. Genel olarak
MADDE 12– (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.
(2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
(3) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

Bakanlar Kurulu kararı ne diyor?
21 Temmuz 2007 CUMARTESİ    Resmî Gazete   Sayı : 26589
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2007/12362
             Ekli “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun kararına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8/6/2007 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
             A. GÜL                                      A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                   B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı
       A. BABACAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN
        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı
        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                   K. UNAKITAN
        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı
           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                      M. BAŞESGİOĞLU               İ. YILMAZ
    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı              Sağlık Bakanı V.               Ulaştırma Bakanı
                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN
                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı
                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE
           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı
 
ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİNİN
AYRIMINA İLİŞKİN KARAR
             Esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ayrımı
             MADDE 1 – (15362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 63 üncü maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci ve 17 nci maddelerinin uygulaması bakımından;
             a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,             
             Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,
             b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri,

             kararlaştırılmıştır.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat        
             MADDE 2 – (1) 25/1/1986 tarihli ve 86/10313 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük 
             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 –(1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
Haber: Yaşar KABA


 
Bu haber 6372 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum