Reklam

Terlan Kaya 'TDK Esnafa Hakaretinde Direniyor'

İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Terlan Kaya, Türk Dil Kurumu’nun (TDK), kendi resmi sitesinde, ‘esnaf’ tanımında yer alan hakaretler için mücadelesine devam ediyor.

Terlan Kaya 'TDK Esnafa Hakaretinde Direniyor'
04 Ekim 2020 - 08:26 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 - 08:35

İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Terlan Kaya, Türk Dil Kurumu’nun (TDK), kendi resmi sitesinde, ‘esnaf’ tanımında yer alan hakaretler için mücadelesine devam ediyor.

“Esnaf” ifadesinin kelime anlamı için “Kötü yola sapmış kadın” ve “Başlıca düşüncesi, mesleğinin bütün inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kimse” yani "dolandırıcı" ifadelerinin kullanılmasının ülke için büyük bir ayıp olduğunu ifade eden Başkan Terlan Kaya, TDK’nın esnaf hakaretinde direndiğini yanlışında ısrar etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ANAYASA VE KANUNLARA GÖRE DE SUÇ

TDK tarafından verilen yanıtın yeterli olmadığına dikkat çeken Başkan Terlan Kaya, TDK sözlüğünde yer alan Esnaf ile ilgili tanımların Anayasa ve Kanunlara göre de suç olduğunu kaydetti.

ESNAF ODASI VE ESNAF BİRLİKLERİNE DE HAKARET

“Esnaf” ifadesinin ekonomin kalbi olan ticaret erbaplarının tanımı olduğunu bu ifadenin ahlakdışı tanımlarla özdeşleştirilemeyeceğini ifade eden Başkan Terlan Kaya, “TDK tanımında hem ülke ekonomisinin lokomotif gücü olan esnafımıza, hem de esnaflarımızın bağlı olduğu devlet kurumu niteliğinde olan Esnaf Odası ve Esnaf Birliklerine de hakaret edilmektedir.   
TDK’da – Kötü yola sapmış kadın- ve –Dolandırıcı- olarak yer alan –Esnaf- tanımına göre; devletin resmi kurumu olan “Esnaf ve Sanatkarlar Odası” veya bir üst kuruluş olan “Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği” ne anlama geliyor? 
Yani TDK’ya göre -Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği-Kötü yola sapmış kadın- ve -Başlıca düşüncesi, mesleğinin bütün inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kimse- yani –dolandırıcı-ların Odası ve Odalar Birliği midir?” Diyerek tepki gösterdi.

TDK DİRENİYOR

İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak TDK’ya yaptıkları şikayete verilen cevabın yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Terlan Kaya, “TDK’nın cevabı kurum ciddiyetine yakışmayan ve yetersiz düzeyde. TDK bilinmeyen bir nedenle hakaret içeren anlamların kalmasında direniyor. Bizim itirazımıza verdikleri cevapta; sözlüğe alınan maddelerin anlamlandırılmasında genellikle sözün en yaygın anlamına öncelik verildiği, sonra ağızlarda kullanılan anlam, mecazi anlam, argo, alay, hakaret vb. anlamlarının sıralandığı kaydediliyor.
Daha önce de -esnaf, müsait- gibi kelimelerin Türkçe Sözlükten çıkarılması talebinin dava konusu edildiği ve hukuk nezdinde karşılık bulmadığı, son olarak, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2017/3595 sayılı kararıyla bu kelimelerin sözlüklerden çıkarılmasının doğru olmayacağı hükmü verildiği cevap yazısında kaydedilmiş.
Bu kararların TDK’nın ısrar ve savunmasıyla verildiği açıktır. 
TDK’nın ısrar ve iddiaları üzerine biz de bir araştırma yaptık. Esnaf ve sanatkar olan ve yine esnaf ve sanatkarlarla ilgili meslek birliklerinde hizmet vermiş 40 ile 90 yaş aralığındaki Esnaf insanlarımıza bu deyimlerin argo da olsa gerçekliğini sorduk. Ancak aldığımız yanıt -ilk kez duyduk- sözünün ardından büyük bir şaşkınlık oldu. Esnafın öfke ve tepkisiyle karşılaştık. 
Yaptığımız araştırmada argo yada mecazi anlamda da olsa böyle bir tanımlama hiç kullanılmamış. Bu çerçevede bakınca; Türk dilini yabancı dillerden arındırmak, dili bilimsel temellere oturtmak için kurulan en büyük değerlerimizden olan Türk Dil Kurumu sözlüğüne bu tanımların nasıl girdiği de merak konusu?” Cümlelerine yer verdi.

TDK ANAYASA'YA GÖRE SUÇ İŞLİYOR

Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan Esnaf ile ilgili tanımların yasalara göre suç olduğunun altını çizen Başkan Terlan Kaya, “TDK bu ifadelerin sözlükte yer almasında ısrar etmekle suç işliyor. Anayasa’nın 173’ncü maddesinde, -Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır.- İfadesi yer almaktadır. Anayasa ile koruma altına alınan ve ülke ekonomisinin temeli olan esnaf ve bağlı olarak ta sanatkarı aşağılayan bu tanımlar kapsamlı bakıldığında hiçte masum değildir.
TDK’nın tarafımıza bildirdiği Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2017/3595 sayılı kararı ise yok hükmündedir. Hiçbir Kanun ve Mahkeme kararı Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasanın 10’uncu Maddesinde 
– Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.- İfadeleri yer almaktadır. 
Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü kapsayan Anayasanın 11’nci maddesinde – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.- Denilmektedir. 
Anayasa’nın Temel hak ve hürriyetlerin niteliğini kapsayan 12’nci maddesinde – Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.- ifadesi bulunuyor. 
TDK sözlüğünde bahsi geçen -kötü yola düşen kadın- Anayasa madde 10 da bahsi geçen cinsiyet ayrımı yapmak, fiili ile anayasa ihlali, yine Anayasa madde 12- de Kişi hak ve hürriyetinin ihlali söz konusudur. 
Yine TDK’da yer alan tanımlar, Türk Ceza Kanunlarına göre, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama niteliğindedir. 
Türk Ceza Kanununun 216’ncı m
addesinin, 1’nci fıkrasında; -Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.- yer alıyor. 
2’nci fıkrasında ise; -Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.- hükmü bulunuyor. 
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Esnaf; Kötü yola düşmüş kadınesnaftan bir kadın olarak tanımlamanın yanı sıra Müsait; flört etmeye hazır kadın olarakta sözlükte yer alması, bir yanda bir sosyal sınıfı aşağılarken diğer yanda cinsiyet ayrımı yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek fiiline yol açmaktadır ki görüldüğü gibi yasalarımızda bu ithamlar suçtur. Bu kelime olsa olsa düşman mahallesinde üretilmiş, bizim mahalledekilerin kucağına atılmış kötü niyetli bir söylemdir. Hedef alınan bir ülke ekonomisinin kesintisiz, temel harcı Esnaf ve Sanatkarlardır. 
TDK Sözlüğünde yer alan Esnaf tanımı ile ilgili Milli güvenlik ve Ulusal savunma uzmanlarından Psikolojik ve Asimetrik harp hakkında görüş alınabilir. 

Yine esnaf tanımınız sosyal sınıf ve cinsiyet ayırımı anlamında ülke nüfusunun büyük bir kesimini hedef aldığından TCK Madde 301 Türk Milletini hedef alma fiiline de girmektedir. 
Türk Ceza Kanununun
 301’nci maddesinin, 1’nci fıkrasında -Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.-“ şeklinde yasaları hatırlatarak konunun yasal takipçisi olacaklarını kaydetti.

TTK’DA ESNAF TANIMI

Esnafın tanımının Türk Ticaret Kanununda net olarak yer aldığını da belirten Başkan Terlan Kaya, “Esnaf’ın Türkçe karşılığı sınıf anlamına gelirKullanıldığı kelime karşılığı ise, kol ve beden gücü ile serbest çalışan, en az kazanan sosyal sınıf demektir. 
Esnaf, ekonomin kalbi olan ticaret erbabıdır... Türk Ticaret Kanunu'nda da anlatıldığı gibi küçük ölçekli iş yapan TÜCCAR'dır... 
6102 sayılı TTK'nun TACİR tanımı altında yer alan 4 üncü Kısımdaki Esnaf’ı tanımlayan 15 inci maddesinde; İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak  kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır.- deniliyor. 
Esnafın TDK tanımı 2015 yılında basılı ve görsel birçok medyada yer aldığından dijital ortamda -esnaf ne demektir- diye sorgulandığında tüm aramalarda en üstte çıkmaktadır. 
Zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarımızın morale ihtiyaç duyduğu Pandemi sürecinde böyle bir psikolojik saldırıya uğraması ulusal birliğimizi tehdit eder boyuttadır. 
Yukarıda belirtiğimiz suç yayın yoluyla daha aleni bir duruma gelmiştir. 
Bu ifadeler ışığında, TDK'nın Kanunsuz, aklaksız ifadesini, kınıyor, ayıplıyor ve acilen bu ahlakdışı ifadenin kaldırılmasını istiyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.” Diye konuştu.


Bu haber 2901 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum