casino siteleribedava bahistarafbet

Üsküdar Şemsipaşa Atatürk Devrimleri ve İstiklal Savaşı Anıtı Yol Hikayesi 2

Üsküdar Şemsipaşa Atatürk Devrimleri ve İstiklal Savaşı Anıtı Yol Hikayesi 2
24 Haziran 2022 - 17:06 - Güncelleme: 25 Haziran 2022 - 12:28
1971 YILI FAALİYET DÖNEMİ

Yapılan genel kurul toplantısında Dernek yönetim kuruluna
Başkan: Dr Burhanettin Üstünel
2. Başkan: Emekli General Ferit Erdoğan
Genel Sekreter: Zeki Afşar
Muhasip: Kemal Besen
Veznedar: Hilmi Yıldırım
Üye: Halit Tekinalp
Üye: Hamdi Uluerkan
Üye: Altan Dölaslan
Üye Güngör Şatıroğlu

Denetleme kuruluna;
Vehip Ata Tanla
Tenasüp Ürkün
Refet Bakır
Seçilmişlerdir.

Bu devre Aynı zamanda inşaatın fiilen başladığı devre olması sebebiyle Dernek faaliyetlerinin büyük kesafet arz ettiği bir dönemdir. Müellif heykeltıraş Kenan Yontunç ile büyük jürinin dilek ve temennilerine göre yapılan kompozisyonun pazarlık Mevzu uzun bir zamanımızı aldı. Açılışına Onur verdiğimiz Anıt kompozisyonundaki figürler ve Kaide kenarındaki kabartma rölyeflerinin yapımı için ilk önce 900.000 TL istenmiştir. Devamlı temas ve ısrarlı takiplerimiz neticesinde müteahhitle 700.000 TL üzerinde mutabakata varılmıştır.

Mukavele hükümlerine göre heykeltıraş anıt platformuna konulacak figürlerin ki ATATÜRK heykeli 3,5 Gençliği temsil eden kız ve erkek heykelleri 3 er metre boyunda olacaklarına göre önce 1/50 ebatında maketini yapacak gerek teknik elemanlar gerekse yönetim kurulumuzca incelenip tetkik edilecek muvafık görüldüğü takdirde 1/6 ebadında olanı ve bilahare 1/3 ebadında olanı yapılacak ve bunlarda tetkik edip incelendikten sonra 1/1 ölçekli maket yapılacaktı. Heykeltıraş bu mikyaslardaki maketleri yapmış tetkik ve bazı ufak tashihlerden sonra 1/1 ölçekli maket döküme hazır hale gelmiştir. Bu işlerin ikmal ve intacı için bu dönem müteahhide 151.000 TL ödedik.

Kompozisyonun Kaide inşası için yer tespitini sağlamak amacıyla muhtelif sondajlar yapıldı. Zemin dolma olduğu için bugünkü yer üzerinde karar kılındı 5 metre derinlikte sağlam zemin bulunacağı veya mümkün olabileceği esasına göre Kaide planları hazırlattırıldı hafriyatın ikinci metresinden sonra zeminden bol su çıkmaya başladı tahkimat yapılmak suretiyle 3 metre derinlikten daha aşağıya inmek mümkün olamadı hafriyatta çalıştırılan belediye işçileri mevsimin kış ve yağışlı olması hususuyla boğazın kendine has çok kuvvetli hava cereyana karşı vefakar, fedakar çalışmaları her türlü takdirin çok dışında bulunmasına yılmadan ve korkmadan çalışmakta ısrar etmelerine rağmen herhangi bir iş kazası ve işçinin su dolu çukur içinde Hasta olması kuvvetle muhtemel bulunması karşısında kazma kürekle bedenen yaptırılmakta olan hafriyat işi durdurulmuş ve derin hafriyat işlerine kullanılan özel bir ekskavatörle hafriyatın yaptırılması cihetine gidilerek bir firma ile anlaşma yapılmış muhtelif özel kuruluşlardan emaneten temin edilen güçlü motopompalar la su tahliye edilmiş tatlı ve Ayazma suyu olması muhtemel bulunan
Muhtemel bulunan kaynak ekskavatörle 6,5 metrede sağlam zemin bulması üzerine bir toplama kanalına alınmıştır. Ekskavatörle yaptırılan hafriyat için 11.000 TL ödedik.

Beş metre derinlik esasına göre hazırlanan Kaide planları 6,5 metre derinliğe göre tadil edildi. Kompozisyon heyeti umumiye si ile 75-80 ton ağırlığında olacağı hesaplanmış ve bu ağırlığa mukavim sağlam zemini bulmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Temelini Atatürk’ün manevi kızı Tarih Prof. Dr. Afet İnan atmıştır.


Tabidir ki plan tahsisatı demir, çimento, kereste ve işçilik ve hatta kum ve çakıl giderlerinin de değişmesine ve bir hayli artmasına sebep oldu.
Nihayet 12 seneye yakın bir zamandır gelmiş geçmiş yönetim kurulularınca bir an önce yaptırılması arzulanan anıtın 26 Mayıs 1971 günü Sayın İstanbul Valisi Vefa Poyraz İstanbul Belediyesi temsilcileri misafirlerimizin Üsküdar'da bulunan kamu kuruluşlardan temsilcileri ve ilk ve orta dereceli okulların öğretmen ve öğrencilerine Üsküdar’larına katıldıkları bir tören neticesi kaidenin temeli atılmış oldu.

Kaide inşaatı kum çakıl ve çimentosu İnşaat demirinin büyük bir kısmı derneğimizce temin edilmek bazı noksan malzemeleri ise kendisinden temin edilmek şartıyla Müteahhit Y. Mühendis Servet Bayramoğlu firması ile bir mukavele yapılarak firma derhal işe başladı.


 Kaidenin planlarının çizen statik hesaplarını yapan gerek kaide inşaatı ve gerekse sıva kaplama montaj işlerinde büyük fedakârlıklar pahasına kontrollerini aksatmadan yürüten Sayın Bayan Y. Mimar Yaprak Karlıdağ ve Y. Mühendis Sayın Bay Tunç Bali’ye sevgiler saygılar ve şükranlarımız var.

 Kaide fon duvarının altındaki boşluk ve 14 metre yüksekliğinde ki duvarın meydana getireceği ağırlığı çekebilecek mukavemette özel bir yapı tekniği arz etmektedir.

 Müteahhit firma ile yapılan mukavele hükümlerine göre Kaide ve fon duvarını istenildiği şekilde yaptı müteahhide bu dönemde 96.527.66 TL  ödedik 12.392 TL'si teminat alacağı ve 15.000 TL'si İnşaat alacağı olmak üzere cem’an 27.000.392 TL'si borcumuz kaldı. (Bilahare bu borç ta ödenmiştir.)

Anıt alanının tanzimi yollarının yapımı işi ele alındı. İstanbul Belediyesini alanın tanzimi mevzuunda ilgileri bulunan daire başkanları ile temasa geçildi. Bu meyanda Y. Mimar Sayın Bayan Yaprak Karlıdağ ile Y. Mühendis Sayın Vahit Tunç Bali'nin müşterek çizdikleri alan planına göre belediye Yolları Şube Müdürlüğü ekipleri alanındaki yolları ve refüjlerin parke mozaik olarak yapımına başladılar belediye Bahçeler Müdürlüğü ve sahil kenarındaki ağaçları söktürerek iç kısımlara naklettirmiş ve plana göre süs bitkileri için ayrılmış özel tarhları tanzimine başlanmış ayrıca seneler evvel tenvirat için yapılmış özel demir panoların Elektrik direklerine sökülerek kaldırılması da ilgili dairece ayrıca karar altına alınmıştır Bu meyanda alınan ve anıtın ışıklandırma işleri için belediye ve İETT ilgilileri ile temasa geçilmiştir.

Bu arada anıtın tam arkasına tesadüf eden ve halen onarılmakta olan Kağır binanın bir binanın Enstitüsü yapılmak üzere Derneğimize tavsiyesi mevzuat üzerindeki teşekkürünün sonucu binanın 15. Füze Üst Komutanlığı emrine tahsis edildiği anlaşılmıştır.


Bütün bu işlerin tanımlanıp sonuçlandırılması için bu devrede geçen devrelerden daha kesif bir çaba harcamak mecburiyetindeydik hızlı ilerlemekte olan inşaat için hem para hem de inşaat malzemesi temin etmek zorunluluğu içindeydik bu dönemde de basın yoluyla yardım kampanyasını sağlanması Hatta bir veya birkaç gazetenin yardım kampanyası açması ve ondaki ısrarla müracaatlarımız maalesef olumlu bir sonuca ulaşmamıştır muhtelif işçi sendikalarına müracaatlar yapılmış, Bu arada Bütün bankaların genel müdürlüklerine yardımda bulunmaları mevzunda yazılar yazılmış olmasına rağmen genellikle beklenen sonuç alınamamıştır. Çimentonun bedelsiz olarak tahsisi hususundaki müracaatlarının Çimento Sanayi Marmara bölge satış Birliği başkanlığına yapılması icap ettiği bildirilmiştir.

Sayın kaymakamımız Saim Tuncer'in bulunduğu yönetim kurulumuzdan muhtelif arkadaşların iştirakleriyle Çimento Sanayi Marmara Bölgesi satış Birliği Başkanı makamında ziyaret edildi gerçek bir ATATÜRKÇÜ olarak tanımakla Kıvanç duyduğumuz Sayın bay Kazım Turgay amcamızla özellikle yakından ilgilendiler ve bedelsiz 105 ton Çimentonun Derneğimize tahsisine imkan sağladılar. Sayın bay Kazım Turgay'a ve işten duygular içinde sevgi saygı ve şükranlarımızı bu vesileyle bir kere daha tekrarlamak fırsatını bulduk. Tahsis olunan çimento 23. Tugay araçları ile naklettirilmiş olan Tugay Komutanlığı ve mahiyeti ile bütün erkanını teşekkürlerimizi sevgi ve saygılarımızı iletiriz.


 inşaat için lüzumlu olan demirin bedelsiz olarak temini mevzunda Ereğli ve Karabük Demir ve Çelik fabrikalarını yapmış olduğumuz müracaatları Karabük Demir ve Çelik fabrikanın müdürünün olumlu karşılamış bu mahiyette 15.000 TL'si yardım yapılması düşünülmüş fakat derneğimiz kamu yararına derneklerden olmadığı için göndermiş olduğumuz inşaat projelerindeki demir miktarının bir kısmı olan ve 9.941 kilo şu andaki inşaat demiri bedelsiz olarak derneğimiz adına tahsis edilmiştir.

 Yönetim kurulumuz üyesi bulunan Hamdi Ulu Erkan bizzat Karabük'e giderek tahsis konşimentosunu almış ve fabrikanın Göztepe deposundan alınan Demir İnşaat mahalline naklettirilmiştir.
 Karabük demir çelik fabrikasının Sayın yöneticilerine ve işçilerine saygı sevgi ve şükranlarımı iletiriz.
Ereğli Demir Çelik Fabrikası Müdürlüğü ve üzülerek ifade etmek isteriz maalesef beklediğimiz ilgiyi gösterememiştir.

Kampanyamızı yurt dışında işçi olarak çalışan bir vatandaşımızın Cemil Topuzlu aslında adındaki Atatürk sevgisi ile en az bizim kadar dolu olduğuna inandığımız sayının arkadaşımız da ücretinde üretimden artırarak gösterdiği 100 Mark karşılığı 421 lira 75 kuruş bizi fazlasıyla etkilemiştir kendisine teşekkürlerimizi ve işlerinden başarı dileklerimizi isteriz.
Bu arada senin Kaymakamlığı Saim Tuncer'in yakın ilgileri neticesi muhtelif özel ve resmi kurumlara kuruluşlara şahıslara 40.000 TL'si tutarında teberru makbuzları dağıtıldı.

okul müdürleri ve muhtarlarla yardım kampanyasının halka indirilmesi için müteahhit toplantılar yapılmış fakat Üsküdar halkının omlette fakir ve maddi daha fazlasını müsait olmaması nedeniyle kampanya Arzu edilen seviyeye ulaşmamıştır ilçe çevresindeki özel kuruluşlarla teşekkür ettirilen
Teşekkül ettirilen muhtelif komiteler marifetiyle teker teker ziyaret edilmiş Neticede bazı kuruluşlar kampanyaya katılmış bazı kuruluşlara ise yardım mevzuanda gereken ilgiyi gösteremediklerinde ifade etmek isteriz.

Bu arada gayemize hizmet edeceklerine yardımcı olacaklarına kuvvetle inandığımız İstanbul Ticaret Odası ve sanayi odaları Başkanlığı muhtelif zamanlarda devamlı ve ısrarla takiplerimize rağmen Ticaret Odası Başkanlığı Ticaret gazetesinde faaliyetimizi ortaklarına duyurmuş fakat ortaklardan Derneğimize yapılan yardım için gereken öncülüğü yapamamıştır.

Öyle arzu ederdi ki Ticaret Odası yöneticileri bizahiti bu Kampanyayı içtenlikle benimsesinler ve ortaklarının teberrularını toplamak kadirşaslığını göstererek Derneğimizin maddi gücünü yükseltici davranışları ile bize yardımcı olsunlar.

 Sanayi odasına gelince Sanayi Odası Başkanı Derneğimize yardım edilmesi için ortaklarına bir genelge duyuracağını vaat etmiş ve Neticede bazı kimselerin yardımda bulundukları anlaşılmıştır.

 Bu olumsuzluklar içinde bunalan yönetim kurulumuz hızla ilerlemekte olan inşaat giderlerine karşılamak için büyük maddi sıkıntılar içinde bir de sağ daha halka hitap etmeye denemiş muhtarlar ve siyasi parti temsilcileriyle il Belediye Meclis Üyeleriyle müşterek çalışma yollarını aramış ve bu arada Üsküdar Yüksek Öğrenim ve öğrenci Derneği Üsküdar Halk evi temsilcileri ile müteaddit toplantılar yapmış komiteler kurmuş teberru mahfuzları dağıtarak az da olsa bir miktar daha gelir sağlamak imkanı bulmuştur. Hal böyle olmakla beraber bazı gerçekleri kamuoyuna yansıtmakta fayda ümit ediyoruz dar gelirli vatandaşlar okullar ve bilhassa şanlı ordumuza büyük kumandanlar yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerine harçlıklarından artırarak teberru ettikleri küçümsenmeyecek maddi yardım bize İnşirah vermiştir.

 En büyük Kumandan öğretmen ve öğrencilerine ilk orta ve lise önerimizin hakeza müdürlerinden, öğretmenlerine ve öğrencilerine gerçekten dar gelirli Üsküdar halkının işten gelen bu yardımlarını sevgi saygı ve Şükran duygularımızı arz etmeden geçemeyiz.


 Şemsipaşa tekel fabrikası, müdür memur ve işçilerine, ve bilhassa elim bir trfik kazası neticesi muhterem arkadaşımız Nurettin Eryürek’in ve sayın sendika başkanının yardımlarının da teberrüz ettirmek isteriz. Maltepe Sigara Fabrikası müdürü Sayın arkadaşımız Mustafa Başaran şahsi gayretleri neticesi üzerinde ta ebediyete  kadar dalgalanacak Şanlı bayrağımızın çekileceği 16 metre yüksekliğindeki Çelik direkle bayrağını hediye etmiştirlerdir. bize büyük yardımları bulunan dokuna Ben arkadaşımıza fabrika mensuplarına teşekkürlerimizi sevgi ve saygılarımız sunarız.
 Hatır veya hayale gelen veya gelmeyen çeşitli faaliyetleri gayemizde bir n önce erişmek amacıyla yılmadan hep beraber yaptık Bu dönem sonunda İstanbul belediyesince yapılan yatırımlar hariç derneğimizce 283 ve 116.63 lira gelir sağlanmış ve inşaatta da 268.123.41 lira harcanmıştır.

1972 YILI FAALİYET DÖNEMİ
1972 senesi başında yapılan genel kurul toplantısında
Başkan: Dr. Burhanettin Üstünel
2. Başkan: Emekli General Ferit Erdoğan
Sekreter: Zeki Afşar
Muhasip: Dr. Cavidan Atasayar
Veznedar: Hilmi Yıldırım
Üye: Kemal Besen
Üye Emekli General Cevat Duman
Üye: Altan’a Dölaslan
Üye: Dr. Güngör Şatıroğlu
 
Seçtikleri denetleme kuruluna ise;
Başkan: Emekli öğretmen vehip Ata Tan
Emekli öğretmen Tenasüp Ürgün
üye Deniz merkez şube şefi Özer Heper
 teşekkül ettiği görülmektedir Bu dönem içinde dernek yöneticilerinin çalışmalarına aralıksız Üsküdar Kaymakamı Saim Tuncer'in de katılmasıyla kesif bir faaliyet dönemine gidilmiştir.
 bu devrede inşaatın tamamlanması ve inşaat giderlerinin karşılanması yönünden büyük faideler sağlanmıştır.

 Kaide inşaatı müteahhit firma Servet Bayramoğlu tarafından bitirilmişi, Kaide ve fon duvarlarının her türlü dış etkenlere karşı mukavemet bir sıva ile kıtravereteks denilen bir sistemle sıvanması sağlanmış beğenilmeyen bazı kısımları teknik kontrolle görevli Mimar ve mühendis arkadaşlarımız tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Kaide platformunun mermerle kaplattırılması işinin ilçemizdeki mermercilere bedelsiz veya az bir bedel karşılığında yaptırılması hususundaki teşebbüslerimiz maalesef olumlu bir sonuç vermemiştir platformun renk armonizesi bakımından Söğüt beji mermerle kaplanması gerekmekte idi, birçok firmalarla temasa geçildi takriben 200 metre kare tutarındaki mermer için muhtelif teklifler yapılmış 
ve neticede en iyi ve en müsait teklifte bulunan Sönmezler Mermercilik Kolektif şirketine metrekaresi 300 Tl'sinden ihale yapılmış ve müteahhit firma işi mukavele hükümlerine göre zamanında yapıp teslim etmiştir.

 16 metre boyundaki bayrak direği platformdaki yerine konulmuş heykeltıraş ile olan münasebetlerimiz gereğince heykellerin dökümlerinin yapıldığı Rami Topçular semtinde döküm atölyesine birçok tkerelerı gidilerek döküm işleri daha mahallinde incelenmiştir. Kaide çevresindeki 47,5 metre kare tutarındaki rölyeflerin taşıdığı anlam ve biçim itibariyle tetkikleri yapılmış heykeltıraş tarafından dökümleri yapılarak yerlerine montajına başlanılmıştır.

Mimar Sinan'ın ilk eserlerinden olan sahildeki Kuşkonmaz diye anılan cami ile alan arasındaki odun deposunun alanının genişletilmesi için istimlakinin zaruri bulunduğu anlaşılmış ve belediye lüzumla karar alınarak odun deposu ve civarının istimlak işlerinin tamamlanması çalışmasına çalışılmaktadır. Milli bayramlarımızda Askeri birliklerin bilhassa ağır tankların dahi geçişine imkan verecek yol betonarme olarak inşa edilmiş parke mozaik olarak döşetilmiştir. Bu meyanda alanın ve anıtın elektrik elektrik asyön işleri İETT idaresince ele alınmış elektrik idaresince avlanan için lüzumlu olan yeraltı kablo döşemesi İkmal ettirilmiştir.

Ayrıca belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü de alandaki çiçek tarhlarıbnın  ve alanın sulanması için lüzumlu su şebekesini yaptırmış Ayrıca sulamaların akması için Evvelce yapılmış olan kanalların bacalarına ızgaraları konulmuştur.


 bir evvelki senenin faaliyetlerinin devam mahiyetinde olan bu yılki çalışmalarınızda derneğimizle yakın ile ilgilenen ve amacımızın bir an önce gerçekleşmesinde bize çok büyük müzakerelere şükranla ifade etmek zamanın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mesut Erez  Yakın ilgi ve alakaları neticesinde Merkez Bankası'nın Derneğimize 100 bin TL yardım yapılmasıdır. Sayın Mesut erez'e Merkez Bankası idareyi Meclisine ve genel müdürün şahsında Bütün banka mensuplarına Şükran ve teşekkürlerimizi sunarız.

 bu meyanda Derneğimize yardımda bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluşların ve şahısların yaptıkları yardımlara ait liste müteakip sahifelerde bir Bilgilerinize sunulmuştur tek teker teker arıza imkan bulamadığımız çok Sayın kamu kuruluşları yönetici ve mensuplarına özel kuruluşların mensuplarına ve şahıslarına sevgi saygı ve şükranlarımızı bir kere daha belirtmekten Kıvanç duymaktayız.

 bu dönemde yönetim kurulumuz zamanın Cumhurbaşkanı bulunan ve Sayın Cevdet Sunayı ziyaret etmiş amacımızın bir an önce gerçekleşmesi için himayelerin istenmiştir.

 zamanın başbakanı bulunan Sayın Ferit Melen’le temasını sağlanmış gerekli direktif verilmiştir Sayın Başbakandan gereken yardımın yapılacağı vadi alınmış ve bu beyanda bankalar birliğinde gerekse yardımı yapılabileceği bildirilmiş olmasına devamlı söylediğimize rağmen olumlu bir sonuç almak maalesef mümkün olmamıştır. faaliyet dönemi sonunda aynı yardımlar hariç nakdi getirimiz 300.620 liraya baliğ olmuş İnşaat giderlerimiz ise 301.946.070 TL olarak hesaplanmıştır.

1973 YILI FAALİYET DÖNEMİ;
1973 yılı genel kurulu toplantısı 18 mart 1973 günü yapılmış ve yönetim kurulu
Başkan: Dr. Burhanettin
2. Başkan Emekli General Ferit Erdoğan
 Sekreter Zeki Afşar
Muhasip: Doktor Cavidan Atasayar
Veznedar: Hilmi Yıldırım
Üye: Emekli Öğretmen Kemal Besen
Üye: Emekli General Cevat Duman
Üye: Altan Dölaslan
Üye: Dr. Güngör Şatıroğlu’nda
n

Denetleme Kurulu ise
Başkan: Emekli Öğretmenlik Vehip Atakan'la
Üye: Emekli Öğretmen Tenasip Ürgün
Üye: Özgür Heper'dan teşekkül etmiştir
.

 Bu kadro ile faaliyetlerini sürdüre gelen yönetim kurulu inşaatın noksan kalan veya teknik bakımından bazı noksanları görülen fon duvarlarındaki noksanlıklar ikmal ettirildi.

Elektrik lokasyon işlerinin noksan kısımları ihmal ettirildi bu meyanda Türk'ün Sönmez ateşini sembolize edecek olan meşalenin yakıt mevzu halledildi belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü önce alanda ve parktaki tarhlar çim ve çiçeklerle süslendirildi.

 Rami Topçular Dökümü tamamını Atatürk heykeli ve gençliği temsil eden kız ve erkek heykellerinin dökümleri tamamlanmış tıraşlanmaları yaptırılarak Anıt platformundaki yerlerine monteleri yaptırılmıştır.
 Hasara uğratılmış bazı Mermerler değiştirilmiş bu meyanda rölyeflerde tamamlattırılarak temizlettirilmiştir.

Gelir temini mevzundaki faaliyetlerimize gelince geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni gelir kaynakları temin etmek için sayısız teşebbüslerimiz oldu bazılarında olumlu sonuçları aldık bazılarında işte istenilen ve beklenilen neticeyi almak mümkün olmadı.

Bu arada Cumhuriyet’in kutlanmasına ait olan kanun hükümlerine göre ayrılan fondan derneğimi zede yardım yapılması hususundaki müracaatımız üzerine 250.000 TL tahsis edilmiştir. Merkez Bankasından

Çekilen bu paranın bir kısmı heykeltıraşla verilmiş bir kısmı ise Müteferrika hesaplarımızın tasfiyesini harcanmıştır.

Derneğimiz bu Anıtı yapabilmek için 13 yıl çalıştı, 13 yıl hemen hemen gelir temin için çalınmadık kapı bırakmadı. Yukarıdakileri arz ettiğimiz vekili tahakkuk etmeye evet ettirilmediğini üzülerek müşahede ettiğimiz pek çok vaatleri alındı.

 Pek Çok nasihat misille laflar dinledik ve neticede birlik ve beraberlik içinde bize katılan saygıdeğer arkadaşlarımızın da para veya malzeme yardımlarıyla İstanbul'un Anadolu Yakası’nı süsleyen ve büyük Türk ulusuna hitap eden böylesine bir eseri kazandırmanın haz ve kıvancı içindeyiz.
Kanımızca cumhuriyetin 50. yılına büyük törenlerle kutlayacağımız bu müstesna günler içinde güzel yurdumuzun hiçbir yerinde milli birlik ve beraberliğimizi uygarlık yolundaki ilerleyişimizi sembolize eden böyle bir anıtın açılışını yapılmadığıdır.

Halen açılışına onur verdiğimiz bu anıtın mali portresi İstanbul Belediyesinin yaptırım yatırımları hariç bir buçuk milyon liraya bulunmaktadır. Halen Derneğimizin heykeltıraşı ödemek mecburiyetin de bulunduğu 100.000 TL' borcu kalmıştır. Aynı alanda yapmayı düşündüğümüz ve planladığımız ATATÜRK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE yapılmasına Tabii hepimiz arzulamaktayız. Gerek borcumuz ve gerekse Enstitüsü için bu güne kadar elimizden tutan yardım edenlerle bigane kalan veya yardımda bulunmayanlara yapacakları yardımlar ve desteklerle gerçekleştirilebileceğine inanmaktayız.
Bu arada derneğin kurulduğu ve inşaat faaliyetlerinin fiilen başladığı tarihten inşaatın ikmal edilip açılışının yapıldığı bugüne kadar anıtın yaptırılmaması, yaptırıldığı takdirde yaptıranların hayatlarına kast edeceğine dair yurt dışından ve yurt dışından müteahhide imzasız mektuplar aldık.
Bu mektupları yazanların Türk olmadıkları ve Türk kanı Taşımıyan sapık ideolojiye sahip kimseler oldukları yargısına vardık, onlara ve onlar gibi düşünen bölücü ve sapık fikirlere adrese imzasını atmaktan kimliğini belirtmek cesaretini göstermekten yoksun ne idiğü belli olmayanlara sesleniyoruz! Dur ve dinle her zerresi şuheda kanı ile sulanmış bu güzel vatanı namüsait şartlar altında müstevlilerin işgalinden harp sanatını en mükemmel örneklerini vererek yoktan var edercesine Şanlı zaferlerle kurtaran Türk ulusuna kendisini idare yeteneğini kazandıran irticai hurafeyi batıl itikatları kökünden kazıyıp laiklik esasını ve uygarlık yolunun en ileri fikirlerini kazandıran ATATÜRK'tür. milli tarihimize bir Devri kapatıp yep yeni bir devir açan ileri çağın uygarlığına erişebilmemiz ve ileri olmamız için büyük devrimler yapan Hürriyetlerini hem hürriyet ve hem de egemenliklerini kaybetmiş milletlere dahi, koyduğu ilkeler ve yaptığı hareketler ile onlara Egemenlik ve hürriyet meşalesi olmuş ATATÜRK'ün yolunda ve izinde olan Türk milleti saptıran ve sapanları bölücüleri laikliğe zıt düşen her Fikri hareketi anında yazıp yok edecek milli birlik ve beraberlik içindedir.
Bu Türk'ün Ne mutlu bana diyen her faniye içinden ta zerrelerinden coş'a coşa gelen bir inanç anlayış ve Gurur vesilesidir. 
1961 Yılında başlayan girişim, bir avuç insanın ısrarlı girşimleri ve 7 den 70 e herkesin elini taşın altına koyması neticesi
Cumhuriyetimizin 50. Yılında
29 Ekim 1973 yılında muhteşem bir anıtın açlışıyla sonuçlandı.
Üsküdarlılar Cumhuriyetimizin  kuruluşundan 50 yıl sonra Bayramlarını kutlayacakları ve tören yapacakları bir alana kavuşmuştu.
Emeği geçen herkese minnettarız, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet hayatta olanlara uzun ömürler dileriz.

Bu çalışmada emeği geçen Terlan Kaya'ya ayrıca teşekkürlerimizi sunarız
Yaşar Kaba
İstanbul flaş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Temennimiz Üsküdar'ın Anadolu yakasının kazandığı bu anıt çarşıya çevreye hareket getirir ve çevrenin hem iktisaden gelişmesine hem de imarına önce olur.
 Anadolu Yakası Bundan böyle Milli bayramları Bundan sonra bu anıt çevresinde kutlayacağına göre alan ve alana gelen yollar dar kifayetsizdir.
İstanbul Belediyesi’nce Harem Üsküdar sahil yolu bir an evvel sözde değil de gerçekten yapılacak olursa yerli ve yabancı turistlerin bu güzel sahil şeridinin kendine özgü güzellikleri için de İstanbul'u ve çevresini temaşa etmek imkanı  bulundukları gibi Üsküdar halkı da bu yoldan gezi yol olarak faydalanma imkanı bulur.

 Meydan genişler trafik akımında büyük kolaylık sağlayacak gibi merasimlere iştirak eden müesseseler okulların ve binası askeri birlikleri merasim alanından kolaylıkla merasim geçtiği için tertiplemeleri ne imkan sağlayacaktır.

 Anıtın çevresinin korunması hususunda gerekli emniyet tedbirlerin alınmasını zorunlu bulunduğu fikrindeyiz Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiren büyük asma köprüyle karşı karşıya olan anıtın Türk Ulusu ve yurdu için hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle dilerken Atatürk'ün manevi huzurunda ücretli kurusu ve Yurdu ve Atatürk devrimlerine için hayatlarını kaybeden şu adanın ve derneğimizde görev iken ve Derneğimize yardımlarının esirgemeyen veya aramızdan cismen ayrılan Sayın arkadaşlarımızı rahmetle Anar sizleri Saygılar sunarız

ŞİKÂYETNAME;

Bu anıt yapılırken sorma biz neler gördük
Yardımdan kaçanlardan hep bahaneler gördük
Atatürk’ün adıyla avuç açmak ol güç ki
Kapısı yüzümüze çarpan haneler gördük

Kimlere başvurmadık bizlere vaat ettiler
Ümit Edip bekledik sadece yâd ettiler
 Biz usandık yazmaktan bir cevap beklemekten
Hiç sesimiz çıkmazken onlar feryat ettiler

Bir anıt yapılırken sorma biz neler gördük
 Bakanlar umum müdür ve delegeler gördük
 Derdimiz parasızlık arz ettikçe beyhude
Bin dereden bin bir su ne teraneler gördük

Yontum, döküm, montajı önce Tadat ettiler,
 Hesapları maddeydi, güya sanat ettiler
 Bitirelim azmi ile dernekçe çırpınırken,
Kaçtılar, Kurtuldular işi berbat ettiler


Bu anıt yapılırken sorma biz neler gördük
Karşı güç başkaldırdı, nice herzeler gördük
 Öyle saygısızlar ki daha anıt bitmeden
 Altında içki içen bedbaht kimseler gördük


En az 1000 TL yukarı bağışta bulunan kurum ve kişiler

Neşe Özçelik eliyle                            1.180
komiser Alâeddin eli ile                   1335
Kartal Sigara Fabrikası                     1.400
Yaşar Mensucat Sanayi                   5.000
Recai Aslan Erol                               5.000
Köy öğretmen yard. Drn.               1.000
Bayan Naime                                   1000
Merbolin Boya A.Ş                         5.000
Bisan sana                                       2.000
Ülker Koral                                     2.000
Nestle Mamülat                           5.000     
Gülmar                                          1.000
Hasan Ali Gümüş                        1.000
Vehbi Kur'an eliyle                     1000
Denizcilik Bankası                       1000
Zeynep Kamil bana sağlığı         4000
 Adnan Alptekin                          1000
Merkez Bankası                        100.000
Sümerbank                                         10.000
Sikot İş Sendikası                                 1500
Otosan                                                  5000
Denizcilik Bankası                             5.000
Atalay Coşkun                                   10.000
Ümraniye Norten fabrika kulüp     17 000
Otomarsan otobüs                            5.000
Ansoy Kolektif şirketi                        1.350
Marshall boya Anonim Şirketi        2.500
Tekstil Sanayi işçi Sendikası            1.000
Kömür İşletmesi                                  5.000
Üsküdar ekmekçiler Sendikası         5.500
 Üsküdar imar ve Kültür Derneği    1.000  
Üsküdar Tekel işçileri                        3.128
 Turabel svt A.Ş                                   1.000
Vehbi Kur'an eliyle                              1.000
Denizcilik Bankası                                1.000
Zeynep Kamil ana sağlığı D                4 000
Adnan Alptekin                                   1000
Merkez Bankası                                 100.000
Sümerbank                                             10.000
Scott İş Sendikası                                  1500
Otosan                                                 5000
Denizcilik Bankası                             5000
Atalay Coşkun                                10.000
Ümraniye Northern fabrikası          3.809
Garanti Bankası                        5.000
Paşabahçe Cam dan eliyle           1.770
 şişecam                                         20.000
Seyfettin Ergülü                      1.000
Recai Aslan                                20.000
Üsküdar Tekel işçileri                  6.118 50 
B.Buğra                                           1.000
Hüseyin Aksoy                         50.000
 İş Bankası                                10. 000
Halit tongur                                1.000
Kıdmi Albay Mustafa Reşat Erkan eliye 3.500
 
Toplam                                          324.590.50

                                    OKULLAR 
Kuleli                                                     9.596
Üsküdar Amerikan Koleji                       1.546
icadiye İlkokulu                                       2.400
Deniz Astsubay Okulu                       1.500
Haydarpaşa sanat Enstitüsü              1.043
Hattat İsmail Hakkı İlkokulu              1.092
Mithatpaşa kızı                                           1.948
Halide Edip Adıvar Ortaokulu                     1.966
Paşa kapısı İlkokulu                                           6.310
Üsküdar Lisesi yardımlaşma derneği          2.500
Üsküdar Lisesi                                                      1.000
 Kandilli Lisesi konser                                         1.620
Haydarpaşa Lisesi yardım derneği             1.000
Haydarpaşa Lisesi                                          4.430
Denizcilik Okulu İbrahim B.                         6.682
Okullar toplam                                                      65.129

belli okullar                                                            41.000

 
ÜSKÜDAR'DA ATATÜRK'Ü ANISI YAPTIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 
2022/06/1655902211_0.jpg

 

2022/06/1655902222_01.jpg

 

2022/06/1655902223_1.jpg

 

2022/06/1655902214_2.jpg

 

2022/06/1655902209_3.jpg

 

2022/06/1655902220_4.jpg

 

2022/06/1655902218_5.jpg

 

2022/06/1655902217_6.jpg

Üsküdar Şemsipaşa Atatürk Devrimleri ve İstiklal Savaşı Anıtı Yol Hikayesi
ARŞİV ÇÖZÜMÜ: YAŞAR KABA

  •  

YORUMLAR

  • 0 Yorum