Perihan KOCA

Perihan KOCA

SANATIN RENKLERİ

ORTAK ÖZELLİKTE BİR OLUNAN ‘’VATANDAŞ’’ VE ‘’VATANDAŞLIK’’

11 Mayıs 2017 - 19:25

Değerli dostlarım; Birey olarak yaşadığımız, taşıdığımız, hissettiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz yani insana has ne varsa hepsini bünyesinde barındıran VATAN Ve Vatanı vatan yapan insan VATANDAŞ Olan, olabilen ve kalabilen vatan yüreklerinizi selamlarken, bireyden bütüne yolculuğumuzda, Vatandaş olmanın güzelliğine, bütünlüğüne, kapsamına kelime haritası ile vurgu yaparak varmak isterim.

 

VATANDAŞ = YURTTAŞ: "Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz."- Atatürk.

     *Vatandaşlık, genellikle bir ülke olan politik kurumların bir parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Bu kişilere vatandaş denir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır

ACIDAŞ:Acısı aynı olan, aynı acıyı paylaşan, dert ortağı, hemdert.

ADAŞ: Adları aynı olanlardan her biri

ANLAMDAŞ: sıfat, dil bilgisi Eş anlamlı

ARKADAŞ: Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş

AYDAŞ: 1 Zayıf, cılız, 2. Bacakları çarpık, 3. Yaşına girmemiş çocuk. 4. Aynı ay içinde doğan çocuklar

BAĞDAŞ: Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi.

BOYDAŞ: 1. Aynı boyda olan, 2. isim Akran.

ÇAĞDAŞ: 1. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır, 2. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

CANDAŞ: Can dostu

DADAŞ: 1. Erkek kardeş, 2. Mecaz Delikanlı, yiğit kimse, 3. Ünlem, halk ağzında Yakın dostlar için kullanılan bir seslenme sözü

DİNDAŞ: Aynı dinden olan kimse

DUYGUDAŞ: 1. Bir konuda duyguları diğer bir kişiyle aynı olan kimse, 2. Üyesi olmadığı hâlde bir partinin, bir kuruluşun görüşlerini benimseyen veya bir görüşü, bir öğretiyi, bir akımı tutan kimse, sempatizan.

KANDAŞ: Aynı kanı taşıyan, aynı soydan olanlardan her biri

KAPLAMDAŞ: Aynı kaplam özelliklerini gösteren.

KARDEŞ: 1. isim Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı "Öz kardeş, Üvey kardeş, Kız kardeş, Erkek kardeş’’, 2. Yaşça küçük olan çocuk, 3. Ünlem, Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü, 4.Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri "Din kardeşi,Yol kardeşi."

KOLDAŞ: İş arkadaşı

OKULDAŞ: Okul arkadaşı

OMUZDAŞ: Aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, hempa

OYDAŞ :Aynı düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlardan her biri, düşündeş, fikirdeş.

PAYDAŞ: Hissedar

SINIRDAŞ: Ortak sınırları olanlardan her biri, hemhudut.

SIRDAŞ: Birinin sırrını bilecek kadar ona yakın olan kimse, mahrem

SOYDAŞ: Soyları bir olan bireylerden her biri.

TAYDAŞ: Akran

TOPLUMDAŞ: Aynı topluma bağlı bireylerin her biri.

YANDAŞ: Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraflı, taraftar

YOLDAŞ: Yol arkadaşı, 2. Arkadaş, dost, 3. Eşlerden her biri, 4. Ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri

ZAMANDAŞ: Aynı zamanda yapılanlardan veya gerçekleşenlerden her biri.

 

Not: Anlam türetilen kelimeler

*KALEM/DAŞ: Yazar, Aynı kalemden olan

* KARINDAŞ: Aynı anneden doğan

*YAZGI/DAŞ: Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir, yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi…

*YAZIM/DAŞ: 1. isim, dil bilgisi Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla, 2. Yazma işi

Perihan KOCA

Kaynak: TDK

Bu yazı 653 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum